Aktualności

Egzamin na kartę rowerową 1.06.2014

W dniu 17 czerwca 2014 roku organizujemy egzamin na kartę rowerową dla wszytskich dzieci których rodzice lub opiekunowie zgłoszą wcześniej chęć jego odbycia.

Zgłoszenia są przyjmowane do 10 czerwca i decyduje ich kolejność.

Prosimy przesyłać zgłoszenia na adres mailowy:
jerzy.filipczuk@strazmiejska.krakow.pl
Informacje telefoniczne pod nr tel. 723-571-881

 

Jak dziś wygląda zdobycie karty rowerowej i kto może wydać taki dokument?

Od 2013 roku obowiązują nowe przepisy Ustawy o kierujących, które regulują sposób zdobycia tych pierwszych uprawnień do kierownia jakie można już posiąść w wieku 10 lat.
Jak wynika z przepisów w pierwszej kolejności dziecko musi odbyć zajęcia o temetyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym w swojej szkole, a przeprowadzić je może tylko uprawniony przez WORD nauczyciel.
Zajęcia takie mogą też prowadzić instruktorzy w ośrodkach szkolenia kierowców zapewniając naukę jazdy na rowerze - nieodpłatnie. Zazwyczaj są to jednak zajęcia w szkoła podstawowych.
Etapem końcowym jest test z wiedzy oraz sprawdzian umiejętności praktycznych i tu w rolę oceniającego poziom przygotowania wciela się nauczyciel (uprawniony przez WORD) ale może to też być policjant z drogówki oraz instruktor lub egzaminator z WORD-u.

Poniżej podstawy prawne dla wnikliwych :)

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami

Art. 17. 1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:
1) dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej;
2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niewymienionej w pkt 1.
2. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1) osiągnęła wymagany minimalny wiek; (10 lat)
2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Rozdział 7
Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej

Art. 41. 1. W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zawiera się treści umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.
2. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
3. Dyrektor szkoły może zawrzeć porozumienie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego lub ośrodkiem szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31, o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

Rozdział 9
Sprawdzanie kwalifikacji i przeprowadzanie egzaminów państwowych

Art. 49.

5. Sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o wydanie karty rowerowej odbywa się w ramach zajęć, o których mowa w art. 41.

Art. 65. 1. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:
1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
2 policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
3) egzaminator;
4) instruktor;
2. Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

egzamin na kartę rowerową w Krakowie
jak zdobyć kartę rowerową kto wydaje karty rowerowe
karta rowerowa Kraków egzamin 2014
www.szkola-motocyklowa.pl

Ruszyły praktyki 2014 21.03.2014

Ruszyliśmy ze szkolenia praktycznymi w 2014 roku.

W pierwszej kolejności zapisywani będa klienci z sezonu poprzedniego, którzy nie zdążyli zaliczyć egzaminu z praktyki w roku ubiegłym. Zapisywać można się telefonicznie po wcześniejszym opłaceniu jazd z biurze szkoły. Klienci którzy nie dokończyli kursu podstawowego - mogą bezpośrednio umawiać się na jazdy z instruktorami.
Informacja o szkoleniu - biuro szkoły :
tel: 12 422 10 63
tel: 536 97 90 90

ZAPISY NA JAZDY:
tel:  881 50 90 90

Motocyklem po BUS PASIE ! 19.12.2013

Już od 01 stycznia 2014 roku krakowscy motocykliści mogą poruszać się po BUS-PASACH !
To już fakt ! Kraków to pierwsze miasto w Polsce, gdzie motocykliści będą mogli jeździć bus-pasami.

Umoż­li­wi to motocyklistom szyb­sze i bez­piecz­niej­sze po­ru­sza­nie się po mie­ście. Kra­ków póki co jest pierw­szym mia­stem w Pol­sce, które dało nam taką moż­li­wość, ale to jest przy­kład za­czerp­nię­ty z Lon­dy­nu, gdzie od kilku lat tak po­ru­sza­ją się mo­to­cy­kli­ści. Tam po zmia­nie prze­pi­sów nie­znacz­nie zwięk­szy­ła się licz­ba stłu­czek na bu­spa­sach, jed­nak o kilka pro­cent spa­dła licz­ba wy­pad­ków z udzia­łem mo­to­cy­kli­stów.

Kra­kow­scy mo­to­cy­kli­ści do­sta­li pre­zent od władz mia­sta po tym, jak wcze­śniej sami roz­da­wa­li na Rynku Głów­nym sło­dy­cze z oka­zji "mo­to­mi­ko­ła­jek". To chyba najlepszy prezent jaki motocykliści kiedykolwiek otrzymali od miasta.

Nie przez przypadek Kraków jest pierwszym miastem  którego władze umożliwiły poruszanie się motocyklem po bus pasie. Nie zapominajmy, że to właśnie w Krakowie po raz pierwszy motocykliści ze Stowarzyszenia MotoAutostrada promowali jazdę między samochodami i pokazali jak można bezpiecznie i zgodnie z przepisami to robić.

Nie można zapominać, że zezwolenie na jazdę tym spacjalnym pasem ruchu to szereg zagrożeń. Kierowcy nie są przyzwyczajeni do poruszających się po nich motocyklistach, bo nidgy wcześniej tam nie jeździły szybkie jednoślady. Motocykliści muszą się liczyć z wymuszającymi pierwszeństwo kierowcami - nagle zmianiającymi pas ruchu celem skrętu w prawo lub po prostu ominięcia zatoru, a wtedy może dojść do kolizji z motocyklem.
Zatem tylko dostosowanie prędkości i zdrowego rozsądku w połączeniu z możliwością jazdy tym pasem może przynieść efekt w postaci upłynnienia ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa.
Myślimy jednak, że krakowskim motocyklistom nie trzeba tego tłumaczyć.


Do zobaczenia .... na bus pasach :)

MORD wznawia egzaminy w 2014 27.11.2013

Wznowienie egzaminów praktycznych kategorii A 

Po zimowej przerwie Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, wznawia przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. A, A1, A2, AM. Zgodnie z § 17, ust. 3 Rozporządzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dn. 5.09.2012 roku „w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami…”, ważność zdanych egzaminów teoretycznych osób ubiegających się o prawo jazdy kat. A, A1, A2 i AM będzie przedłużana o okres, w którym egzaminypraktyczne na w/w kategorie nie były prowadzone.
Czas ważności zaliczonej teorii zacznie się naliczać od dnia wznowienia egzaminów praktycznych.
W 2014 roku - egzaminy z praktyki będą przeprowadzane w siedzibie MORD w Krakowie przy ul.Koszykarskiej (oficjalny adres ul.Nowohucka 33a - wjazd ulicą Koszykarską) 
Będzie wreszcie można zdawać egzamin łączony - bez wycieczek do sąsiedniej dzielnicy miasta.
Zatem w tym roku część teoretyczna i praktyczna w jednym miejscu.
Pierwsze egzaminy już od 26 marca, stąd zachęcamy już do zapisywania się.
MORD przyjmuje zapisy na egzaminy praktyczne od 18 marca 2014.
Życzymy powodzenia i zapraszamy na jazdy doszkalające u Nas :)[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]

Małopolska Szkoła Motocyklowa